Podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej aj ako „Nariadenie“) a ustanovenia § 19 Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

Z dôvodu, že spracúvame Vaše osobné údaje ste dotknutou osobou. Zásady spravodlivého spracúvania
osobných údajov si vyžadujú, aby ste ako dotknutá osoba boli informovaný o existencii spracovateľskej
operácie a jej účeloch. Naša spoločnosť ako prevádzkovateľ Vám v tomto dokumente ako dotknutej osobe
poskytuje všetky informácie, ktoré sú potrebné na zaručenie spravodlivého a transparentného spracúvania
Vašich osobných údajov, pričom zohľadňujeme konkrétne okolnosti a kontext, v ktorom sa Vaše osobné
údaje spracúvajú. Bezpečnosť Vašich údajov a ich spracúvanie zákonným spôsobom je pre nás prvoradá,
preto sa nižšie v tomto dokumente dozviete, ako Vaše osobné údaje spracúvame a ako dosiahneme ich
bezpečnosť. Zároveň sa dozviete, aké máte práva a čo môžete od nás požadovať.

2. AKÉ MÁTE PRÁVA
PRÁVO NA PRÍSTUP K OSOBNÝM ÚDAJOM

• Ako dotknutá osoba máte právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú
osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. Máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie:
a) o účele spracúvania osobných údajov, b) kategórii spracúvaných osobných údajov, c) identifikácii
príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli, alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o
príjemcovi v tretej krajine, alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné, d) dobe uchovávania
osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia, e) právo požadovať od
prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie, alebo
obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov, f) právo podať
návrh na začatie konania ak tvrdíte, že ste boli priamo dotknutí na svojich právach, g) zdroji osobných
údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, h) existencii automatizovaného
1. IDENTIFIKAČNÉ A KONTAKTNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA

Názov prevádzkovateľa: LEMI BB s.r.o.
IČO 45 724 148
Ulica, číslo Karpatská 4
Obec a PSČ Banská Bystrica 974 11
Štát SR
Právna forma SRO
Štatutárny orgán prevádzkovateľa (alebo
osoba oprávnená konať v jeho mene) Mgr. Rastislav Milrád
Mail lemi@lemi.sk
Telefón +421 905 206 405
Zástupca prevádzkovateľa ndividuálneho rozhodovania vrátane profilovania; v týchto prípadoch Vám poskytne prevádzkovateľ ako dotknutej osobe informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre Vás ako dotknutú osobu.

• Ako dotknutá osoba máte právo v prípade ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo
medzinárodnej organizácie byť informovaná o primeraných zárukách týkajúcich sa prenosu osobných
údajov do tretej krajiny, alebo medzinárodnej organizácie ak neexistuje rozhodnutie Komisie. Ak
Komisia rozhodla, že tretia krajina, územie, alebo jeden či viaceré určené odvetvia v danej tretej
krajine, alebo medzinárodná organizácia zaručujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov proces
prenosu sa môže uskutočniť.
• Prevádzkovateľ je Vám ako dotknutej osobe povinný poskytnúť Vaše osobné údaje, ktoré spracúva.
Za opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré ako dotknutá osoba požiadate, môže
prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom.
Prevádzkovateľ je Vám ako dotknutej osobe povinný poskytnúť osobné údaje spôsobom podľa
vašich požiadavky.

PRÁVO NA OPRAVU

• Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil
nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov máte
ako dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

PRÁVO NA VÝMAZ OSOBNÝCH ÚDAJOV

• Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné
údaje, ktoré sa Vás týkajú. Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné
údaje, ak ste si ako dotknutá osoba uplatnili právo na výmaz, ak Vaše osobné údaje už nie sú
potrebné na účel, na ktorý sa získali, alebo inak spracúvali, ak ste ako dotknutá osoba odvolali svoj
predchádzajúci súhlas so spracovaním osobných údajov, alebo súhlas je neplatný, na základe ktorého
sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných
údajov, ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov a ak neprevažujú žiadne oprávnené
dôvody na spracúvanie osobných údajov, alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných
údajov, ak sa osobné údaje spracúvajú nezákonne, je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa
Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, alebo sa osobné údaje získavali v súvislosti s
ponukou služieb informačnej spoločnosti.
Ak prevádzkovateľ zverejnil osobné údaje a je povinný ich v zmysle vyššie uvedeného vymazať, je
zároveň povinný prijať primerané bezpečnostné opatrenia vrátane technických opatrení so zreteľom
na dostupnú technológiu a náklady na ich vykonanie na účel informovania ostatných
prevádzkovateľov, ktorí spracúvajú osobné údaje dotknutej osoby o jej žiadosti, aby títo
prevádzkovatelia vymazali odkazy na jej osobné údaje a ich kópie alebo odpisy.
PRÁVO NA OBMEDZENIE SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

• Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie Vašich osobných
údajov: a) ak ako dotknutá osoba namietate správnosť osobných údajov, a to počas obdobia
umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov, b) ak spracúvanie osobných
údajov je nezákonné a ako dotknutá osoba namietate vymazanie osobných údajov a žiadate namiesto
toho obmedzenie ich použitia, c) prevádzkovateľ už nepotrebuje Vaše osobné údaje na účel
spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich, Vy ako dotknutá osoba na uplatnenie právneho
nároku, alebo d) ak ako dotknutá osoba namietate spracúvanie osobných údajov, spracúvanie
osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme, alebo pri výkone
verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel
oprávnených záujmov prevádzkovateľa, alebo tretej strany, a to až do overenia, či oprávnené dôvody
na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

• Ak sa spracúvanie osobných údajov obmedzilo podľa predchádzajúceho odseku, okrem uchovávania
môže osobné údaje prevádzkovateľ spracúvať len s Vašim súhlasom ako dotknutej osoby, alebo na
účel uplatnenia právneho nároku, na ochranu osôb, alebo z dôvodov verejného záujmu.
Zároveň je Vás prevádzkovateľ ako dotknutú osobu, ktorej spracúvanie osobných údajov sa obmedzí
povinný informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené.

PRÁVO NA PRENOSNOSŤ OSOBNÝCH ÚDAJOV

• Ako dotknutá osoba máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste poskytli
prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte
právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak ste
vyjadrili súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov. Osobné údaje sa spracúvajú z dôvodu, že
spracovanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou ste Vy, ak spracúvanie Vašich
osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.
Uplatnením práva uvedeného v zmysle vyššie uvedeného odseku nie je dotknuté právo na výmaz
Vašich osobných údajov. Právo na prenosnosť sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov
nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme, alebo pri výkone verejnej moci
zverenej prevádzkovateľovi.
Vaše právo získať Vaše osobné údaje a právo na preniesť Vaše osobné údaje inému prevádzkovateľovi
nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných osôb.

PRÁVO NAMIETAŤ SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

• Ako dotknutá osoba máte právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov z dôvodu týkajúceho
sa Vašej konkrétnej situácie vykonávané a spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie
úlohy realizovanej vo verejnom záujme, alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,
alebo tretej strany vrátane profilovania. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak
nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad
právami, alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.
Ako dotknutá osoba máte právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, na
účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak
ako dotknutá osoba namietate spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu,
prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať.
Prevádzkovateľ je povinný Vás ako dotknutú osobu výslovne upozorniť na práva vaše vyššie
uvedené práva najneskôr pri Vašej prvej komunikácii, pričom informácia o tomto práve musí byť
uvedená jasne a oddelene od akýchkoľvek iných informácií.
V súvislosti s používaním služieb informačnej spoločnosti môžete ako dotknutá osoba svoje právo
namietať uplatňovať automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií.
Ako dotknutá osoba máte právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, z
dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie, okrem prípadov, keď je spracúvanie osobných údajov
nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu, ak sa osobné údaje spracúvajú na vedecký
účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel.

 

PRÁVO PODAŤ NÁVRH NA ZAČATIE KONANIA

• Ako dotknutá osoba máte právo podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Návrh na začatie konania ak sa domnievate, že Vaše práva na ochranu osobných údajov v zmysle
Nariadenia a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov boli porušené. Vzor návrhu nájdete
na webovom sídle Úradu.

NA KOHO SA MÔŽETE OBRÁTIŤ

• Ak máte akékoľvek otázky alebo podnety týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov môžete sa
obrátiť na našu spoločnosť ako prevádzkovateľa. Naše kontaktné údaje nájdete v úvode tohto
dokumentu.

ĎALŠIE DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

• Účelom spracúvania osobných údajov je dôvod, pre ktorý naša spoločnosť ako prevádzkovateľ
spracúva Vaše osobné údaje ako údaje dotknutých osôb v našich informačných systémoch. Každé
spracúvanie osobných údajov je založené na konkrétnom právnom základe a za konkrétne určeným,
oprávneným a výslovne uvedeným účelom.
Za účelom maximálnej ochrany Vašich osobných údajov sme ako prevádzkovateľ prijali primerané
personálne, organizačné i technické opatrenia, ktorých cieľom je v čo najväčšej miere zabrániť
vzniku rizika úniku, zneužitia, zverejnenia, alebo iného použitia Vašich osobných údajov.
V prípade porušenia ochrany Vašich osobných údajov, ktoré by pravdepodobne viedlo
k vysokému riziku pre Vaše práva a slobody ako dotknutých osôb, budete bezodkladne
kontaktovaní.
Zároveň si Vás dovoľujme upozorniť, že požadujeme od Vás ako od dotknutej osoby iba tie osobné
údaje, ktoré sú nevyhnutnou zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich
spracúvania a neposkytnutie týchto povinných údajov nevyhnutných na uzatvorenie zmluvy môže
mať za následok neuzavretie zmluvného vzťahu.
V nasledujúcich tabuľkách nájdete údaje o našich jednotlivých informačných systémoch obsahujúcich
informácie o jednotlivých účeloch spracúvania Vašich osobných údajov, právnom základe spracovateľskej
činnosti, kategóriách dotknutých osôb, kategóriách príjemcov spracúvaných osobných údajov. Zároveň sa
dozviete informácie o tom aké osobné údaje spracúvame, o tom či uskutočňujeme cezhraničný prenos
osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie a dozviete sa informácie
o automatizovanom rozhodovaní vrátane profilovania

3. JEDNOTLIVÉ ÚČELY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

MZDOVÁ A PERSONÁLNA AGENDA ZAMESTNACOV
ÚČTOVNÁ A EKONOMICKÁ AGENDA
ZMLUVNÉ VZŤAHY
EVIDENCIA REKLAMÁCIÍ
EVIDENCIA ZÁSTUPCOV KLIENTOV A DODÁVATEĽOV
EVIDENCIA UPLATNENÝCH PRÁV DOTKNUTÝCH OSÔB
KONTAKTNÝ FORMULÁR WEB
REGISTRÁCIA A PREVÁDZKA E-SHOPU
MZDOVÁ A PERSONÁLNA AGENDA ZAMESTNACOV

Účel spracúvania

Plnenie povinností zamestnávateľa súvisiacich s pracovným pomerom
alebo obdobným pracovnoprávnym vzťahom. Ide o práce vykonávané
na pracovných zmlúv a dohôd o prácach vykonávaných mimo
pracovného pomeru vrátane predzmluvných vzťahov ako:
- Výber zamestnancov
- Plnenie povinností zamestnávateľa súvisiacich
s pracovnoprávnym vzťahom a obdobným vzťahom
- plnenie povinností zamestnávateľa voči sociálnej poisťovni
- plnenie povinností zamestnávateľa voči zdravotnej poisťovni
- plnenie povinností zamestnávateľa na úseku BOZP, ochrany pred
požiarmi a pracovnej zdravotnej služby
- plnenie daňových povinností zamestnávateľa

- mzdová politika zamestnávateľa

Právny základ spracovateľskej činnosti

Ústava Slovenskej republiky, zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci
a nelegálnom zamestnávaní v znení neskorších predpisov.

Právny základ spracovateľskej
činnosti- výber zamestnancov zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov

Právny základ spracovateľskej činnosti - plnenie povinností
zamestnávateľa voči sociálnej a zdravotnej poisťovni

zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších
predpisov
zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení v znení
neskorších predpisov
zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej
neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov
zákon NR SR č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení
zákona NR SR č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších
predpisov
zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení o zmene a doplnení
zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov

Právny základ spracovateľskej činnosti - plnenie povinností
zamestnávateľa na úseku BOZP, ochrany pred požiarmi a PZS

zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práce a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Právny základ spracovateľskej činnosti -mzdy

zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov
zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení
neskorších predpisov
zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri
výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení o zmene a doplnení
zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších
predpisov
zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení v znení
neskorších predpisov
zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zákon č.
5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej
neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov
zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona
č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov

Právny základ spracovateľskej činnosti –evidencia dochádzky - zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov

Kategórie dotknutých osôb

- uchádzači o zamestnanie,
- zamestnanci,
- manželia alebo manželky zamestnancov,
- vyživované deti zamestnancov,
- rodičia vyživovaných detí zamestnancov,
- blízke osoby,
- bývalí zamestnanci

Kategórie osobných údajov-
Mzdová a personálna agenda zamestnancov:

- meno, priezvisko, rodné priezvisko a titul,
- rodné číslo, dátum a miesto narodenia,
- podpis,
- číslo dokladu totožnosti,
- rodinný stav,
- štátna príslušnosť, štátne občianstvo,
- trvalé bydlisko, prechodné bydlisko,
- pohlavie,
- údaje o vzdelaní,
- spôsobilosť na právne úkony,
- poberanie prídavkov na deti,
- mzda, plat alebo platové pomery a ďalšie finančné náležitosti
priznané za výkon funkcie alebo za výkon pracovnej činnosti,
- údaje o odpracovanom čase,
- údaje o bankovom účte fyzickej osoby,
- sumy postihnuté výkonom rozhodnutia nariadeným súdom alebo
správnym orgánom,
- peňažné tresty a pokuty, ako aj náhrady uložené zamestnancovi
vykonateľným rozhodnutím príslušných orgánov,
- neprávom prijaté sumy dávok sociálneho poistenia a dôchodkov
starobného dôchodkového sporenia alebo ich preddavky, štátnych
sociálnych dávok, dávok v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v
hmotnej núdzi, peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych
dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, ktoré je zamestnanec
povinný vrátiť na základe vykonateľného rozhodnutia podľa
osobitného predpisu,
- ročný úhrn vyplateného dôchodku,
- údaje o pracovnej neschopnosti,
- údaje o dôležitých osobných prekážkach v práci,
- údaje o zmenenej pracovnej schopnosti,
- údaje o zamestnávateľoch,
- pracovné zaradenie a deň začiatku výkonu pracovnej činnosti,
- údaje o rodinných príslušníkoch v rozsahu meno, priezvisko, adresa,
dátum narodenia,
- údaje o manželovi alebo manželke, deťoch, rodičoch detí v rozsahu
meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa
- údaje z potvrdenia o zamestnaní,
- údaje o vedení zamestnanca v evidencii nezamestnaných občanov,
- údaje o čerpaní materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky,
- údaje z dokladu o bezúhonnosti,
- údaje o priznaní dôchodku, o druhu dôchodku,
- údaje zo zamestnaneckej zmluvy doplnkovej dôchodkovej poisťovne,
- osobné údaje spracúvané na potvrdeniach, osvedčenia o
absolvovaných skúškach a vzdelávacích aktivitách,
- údaje uvedené v životopise.

Kategórie osobných údajov- BOZP adresa, bydlisko,
dátum narodenia, pracovné zaradenie, funkcia, lekárska správa, zdravotnícky posudok,

Kategórie osobných údajov- PZS

meno, priezvisko, titul,
dátum a miesto narodenia,
rodné číslo, adresa, bydlisko,
pracovné zaradenie,
zdravotná dokumentácia, údaje o priebehu a výsledkoch vyšetrení,
údaje o liečbe, údaje o epidemiologicky závažných skutočnostiach

Kategórie osobných údajov-
evidencia dochádzky-
dochádzkovými kartami,

dochádzkovou knihou,
biometrickým systémom

Titul, meno, priezvisko, pracovná pozícia, pohlavie, dátum narodenia,
príchod na pracovisko, odchod z pracoviska, identifikačné číslo
zamestnanca

Lehota na výmaz OÚ

Osobné spisy zamestnancov (Manažérska zmluva, Zmluvy o výkone
funkcie, Pracovná zmluva vrátane dodatkov, Preberacie protokoly,
Hodnotenia zamestnancov, Menovacie listy, Osvedčenia, Žiadosti
zamestnancov, Výpis z RT, Pracovné úrazy zamestnancov) - 70 rokov
Mzdové listy a údaje z nich potrebné pre dôchodkové zabezpečenie a
nemocenské poistenie, Výkazy a prehľady miezd - 50 rokov
Záznamy o školení zamestnancov, BOZP dokumentácia- 10 rokov
Výplatné listiny, Evidencia dochádzky, Priepustky, Dovolenky, Rôzne
podklady ku mzdám a odmenám - 5 rokov

Kategória príjemcov

Úrad vlády, Sociálna poisťovňa, Zdravotné poisťovne, doplnkové
dôchodkové sporiteľne, doplnkové správcovské spoločnosti,
Daňové úrady, Exekútor, Okresné súdy, orgány verejnej moci podľa
príslušných právnych predpisov, poverení zamestnanci
Sprostredkovatelia: spoločnosť spracúvajúca účtovníctvo, technik BOZP
a PO, PZS, poskytovateľ SW, , upratovacia služba , kuriérska spoločnosť

 

ÚČTOVNÁ A EKONOMICKÁ AGENDA

Účel spracúvania

Účelom spracúvania osobných údajov je spracúvanie došlých faktúr,
vyhotovovanie faktúr odberateľom- zmluvným partnerom, styk s
bankou, evidencia pokladne, evidencia prímov a výdavkov, evidencia
pohybu stavu hmotného majetku a záväzkov, vedenie účtovníctva v sú
stave podvojného účtovníctva.

Právny základ spracovateľskej činnosti

Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších
predpisov,
Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov
Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov,
Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších
predpisov,
Zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení
zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších
predpisov,
Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov,
Zákon č. 55/2017 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov,
Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kategórie dotknutých osôb

fyzické osoby – zamestnanci prevádzkovateľa, členovia družstva,
dodávatelia a odberatelia – fyzické osoby, SZČO
zamestnanci dodávateľov a odberateľov,
zástupcovia dodávateľov a odberateľov PO

Kategórie osobných údajov

Titul, meno, priezvisko,
adresa trvalého pobytu,
adresa prechodného pobytu,
telefónne číslo,
e-mailová adresa,
podpis,
číslo bankového účtu fyzickej osoby.

Lehota na výmaz OÚ

Bankové výpisy- 10 rokov
Interné doklady- 10 rokov
Faktúry- 10 rokov
Účtovné závierky- 10 rokov
Evidencia vymáhania pohľadávok--10 rokov

Kategória príjemcov

Daňové úrady, orgány verejnej moci podľa príslušných právnych
predpisov, poverení zamestnanci
Sprostredkovatelia: spoločnosť spracúvajúca účtovníctvo
prevádzkovateľa,, upratovacia služba , kuriérska spoločnosť

ZMLUVNÉ VZŤAHY

Účel spracúvania

Účelom spracúvania osobných údajov je uzatváranie dodávateľsko-
odberateľských zmlúv, najmä kúpnych zmlúv, nájomných zmlúv, zmlúv

týkajúcich sa prevodu majetok, vymáhania nárokov na náhradu škody
a vymáhania pohľadávok s FO, ktoré vykonávajú činnosť ako SZČO.

Právny základ spracovateľskej činnosti

čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia - nevyhnutné na splnenie
ZÁKONNÝCH POVINNOSTÍ PREVÁDZKOVATEĽA vyplývajúcich
z nasledovných zákonov:
Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov
Zákon č. 455/1991 Zb Živnostenský zákon
čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia - nevyhnutné na PLNENIE ZMLUVY

Kategórie dotknutých osôb dodávatelia a odberatelia – fyzické osoby SZČO

Kategórie osobných údajov

Titul, meno, priezvisko,
telefónne číslo,
e-mailová adresa,
číslo bankového účtu

Lehota na výmaz OÚ Všetky uzatvorené zmluvy- 10 rokov

Kategória príjemcov

orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov,
dodávatelia na základe zmlúv uzatvorených s prevádzkovateľom, ako
banky, poisťovne leasingové spoločnosti, kuriérske spoločnosti,
Slovenská pošta, poverení zamestnanci
Sprostredkovatelia: spoločnosť spracúvajúca účtovníctvo, upratovacia
služba , kuriérska spoločnosť

EVIDENCIA ZÁSTUPCOV KLIENTOV A DODÁVATEĽOV

Účel spracúvania

Účelom spracúvania osobných údajov je evidencia zástupcov
a zamestnancov klientov a dodávateľov z dôvodu výkonu ich práce pre
tieto subjekty predovšetkým na zabezpečenie chodu obchodných
vzťahov.

Právny základ spracovateľskej činnosti

Právnym základom spracovateľskej činnosti je OPRÁVNENÝ ZÁUJEM
v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia a § 78 od. 3 zákona č. 18/2018
Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.

Kategórie dotknutých osôb fyzická osoba – zástupca alebo zamestnanec dodávateľa a odberateľa

Kategórie osobných údajov

titul, meno, priezvisko, pracovné zaradenie, služobné zaradenie,
funkčné zaradenie, osobné číslo zamestnanca alebo zamestnanecké
číslo zamestnanca, odborný útvar, miesto výkonu práce, telefónne
číslo, faxové číslo, adresa elektronickej pošty na pracovisko a
identifikačné údaje zamestnávateľa

Lehota na výmaz OÚ Po skončení dodávateľsko- odberateľského vzťahu – do 30 dní

Kategória príjemcov

Poverení zamestnanci
Sprostredkovatelia: nie sú

EVIDENCIA UPLATNENÝCH PRÁV DOTKNUTÝCH OSÔB

Účel spracúvania Účelom spracúvania osobných údajov je evidencia uplatnených práv
dotknutých osôb najmä ich žiadostí v súlade s Nariadením.

Právny základ spracovateľskej činnosti

čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia - nevyhnutné na splnenie
ZÁKONNÝCH POVINNOSTÍ PREVÁDZKOVATEĽA vyplývajúcich
z nasledovných zákonov:
Právnym základom spracovateľskej činnosti je čl. 15 až 22 Nariadenia
a čl. 34 Nariadenia a § 21 až 28 zákona č.18/2008 Z.z. o ochrane
osobných údajov a § 41 zákona č.18/2008 Z.z. o ochrane osobných
údajov.

Kategórie dotknutých osôb FO ako Dotknuté osoby
Kategórie osobných údajov Meno, priezvisko, adresa bydliska, email, telefónne číslo, ďalšie údaje

potrebné k vybaveniu uplatneného práva
Lehota na výmaz OÚ Odo dňa vybavenia žiadosti– 1 rok

Kategória príjemcov

Poverení zamestnanci, orgány štátnej správy a verejnej moci v zmysle
príslušných právnych predpisov
Sprostredkovatelia: nie sú

EVIDENCIA REKLAMÁCIÍ

Účel spracúvania

Účelom spracúvania osobných údajov je evidencia reklamácií
vyplývajúca z jednotlivých zmlúv o výkone správy, predovšetkým
vybavenie reklamácie.

Právny základ spracovateľskej činnosti

Právnym základom spracovateľskej činnosti sú nasledovné zákony:
Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
Zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

Kategórie dotknutých osôb FO ako zákazníci prevádzkovateľa
Kategórie osobných údajov Meno, priezvisko, adresa bydliska, email, telefónne číslo, ďalšie údaje

potrebné k vybaveniu uplatneného práva
Lehota na výmaz OÚ Reklamačné protokoly –5 rokov

Kategória príjemcov

Osoba vybavujúca reklamáciu, zamestnanci dodávateľov, orgány
štátnej správy a verejnej moci v zmysle príslušných právnych predpisov
Sprostredkovatelia: nie sú

KONTAKTNÝ FORMULÁR -WEB

Účel spracúvania

Účelom spracúvania osobných údajov je odpovedanie na cenové
dopyty návštevníkov webovej stránky prevádzkovateľa podané
prostredníctvom kontaktného formulára zverejnenom na jeho
webovej stránke.

Právny základ spracovateľskej činnosti

čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia - nevyhnutné na PLNENIE ZMLUVY na
účely vypracovania cenovej ponuky
OPRÁVNENÝ ZÁUJEM v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia a § 78
od. 3 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov zabezpečenie komunikácie medzi
návštevníkmi webovej stránky a prevádzkovateľom a propagácia
prevádzkovateľa prostredníctvom webovej stránky, predovšetkým
reakcia na podaný dopyt ohľadne vypracovania cenovej ponuky.

Kategórie dotknutých osôb fyzické osoby –návštevníci webovej stránky

Kategórie osobných údajov

Meno a priezvisko – pre potreby identifikácie dotknutej osoby, názov
spoločnosti
telefónne číslo – pre potreby overenia relevantnosti, alebo vybavenia
požiadavky
Adresa elektronickej pošty – pre potreby odpovedania na požiadavku

Lehota na výmaz OÚ 6 mesiacov po vybavení podnetu, žiadosti

Kategória príjemcov

Orgány štátnej správy a verejnej moci v zmysle príslušných právnych
predpisov, poverení zamestnanci
Sprostredkovatelia: nie sú

REGISTRÁCIA A PREVÁDZKA E-SHOPU

Účel spracúvania

Účelom spracúvania osobných údajov je registrácia zákazníkov v e-
shope prevádzkovateľa na účely vytvorenia zákazníckeho účtu a objednávania tovaru.

Právny základ spracovateľskej činnosti

 

čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia - nevyhnutné na PLNENIE ZMLUVY
Kategórie dotknutých osôb FO, SZČO- registrovaní zákazníci e-shopu
Kategórie osobných údajov meno, priezvisko, adresa, bydlisko, e-mail, tel. číslo, faxové číslo,

história objednávok

Lehota na výmaz OÚ Ihneď po zrušení registrácie v e-shope

Kategória príjemcov

Orgány štátnej správy a verejnej moci v zmysle príslušných právnych
predpisov, poverení zamestnanci
Sprostredkovatelia: nie sú

Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje pre účely vykonávania automatizovaného rozhodovania, vrátane
profilovania.
Vaše osobné údaje neprenášame mimo EÚ s výnimkou Vašich osobných údajov spracúvaných v rámci našej
fanpage na sociálnej sieti Facebook.
Z dôvodu, že na propagáciu našej spoločnosti využívame sociálne siete ako Facebook pre sociálnu sieť
Facebook spracúva vaše osobné údaje spoločnosť Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Námestie Grand Canal,
prístav Grand Canal, Dublin 2, Írsko (ďalej len “Facebook“) tak, ako je to opísané v politike Facebooku na
https://www.facebook.com/policy. Zdôrazňujme, že v tomto prípade môžu byť údaje užívateľov sociálnych
sietí spracúvané aj mimo Európsku úniu. To môže mať za následok riziká pre užívateľa, pretože môže byť
vymáhanie práv užívateľov náročnejšie.
Vzhľadom k tomu, že máme vytvorený užívateľský profil tzv. fanpage na Facebooku a v rámci tohto
užívateľského profilu organizujeme spotrebiteľské súťaže pri používaní sociálnej sietesú Vaše OÚ spracúvané aj
zo strany poskytovateľov sociálnej siete Facebook. Nad týmto spracúvaním, ďalším poskytovaním Vašich OÚ
tretím stranám a nad ich cezhraničným prenosom do tretích krajín, ktoré vykonáva spoločnosť Meta Platforms
Ireland, Ltd. nemáme spravidla žiadnu kontrolu a nezodpovedáme za ne.
Facebook sa podriadil podmienkam ochrany súkromia EÚ - USA a súhlasí s tým, že bude dodržiavať normy EÚ na
ochranu údajov (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).
Odporúčame Vám oboznámiť sa s podmienkami ochrany súkromia sociálnej siete Facebook. Za spracúvanie
Vašich OÚ prostredníctvom sociálnych sietí zodpovedáme iba v prípade, ak je naša spoločnosť do tohto
spracúvania priamo zapojená ako spoloční prevádzkovateľ alebo ako prevádzkovateľ využívajúci služby
sprostredkovateľa. Naša spoločnosť zodpovedá iba za jej vlastné marketingové aktivity a jej vlastné kampane na
jej oficiálnych profiloch na sociálnych sieťach.
Informácie o tom ako máte postupovať v prípade uplatnenia práva dotknutej osoby a ďalšie informácie o
podmienkach spracúvania osobných údajov sú uvedené v informáciách Facebooku na:
https://www.facebook.com/about/privacy/, opt-out: https://www.facebook.com/settings?tab=ads and

Žiadosti v súvislosti s Vašimi právami uvedenými vyššie ste ako dotknutá osoba oprávnená uplatniť priamo
u Prevádzkovateľa na emailovej adrese: lemi@lemi.sk alebo formou doporučeného listu doručeného na
adresu spoločnosti: LEMI BB s.r.o., Karpatská 4 , Banská Bystrica 974 11
Odpovede na Vaše žiadosti ako dotknutej osoby v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov, alebo
opatrenia prijaté na základe týchto žiadostí sa Vám poskytneme bezodplatne. V prípade ak je Vaša žiadosť ako
dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä pre jej opakujúcu sa povahu (opakovaná
žiadosť), Prevádzkovateľ má právo účtovať si poplatok zohľadňujúci jej administratívne náklady na poskytnutie
informácií, alebo primeraný poplatok zohľadňujúci jej administratívne náklady na oznámenie, resp. na
uskutočnenie požadovaného opatrenia, alebo má právo odmietnuť na základe takejto žiadosti konať.
Ak máte pochybnosti o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracúvaním Vašich osobných údajov môžete sa
obrátiť so sťažnosťou na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07
Bratislava 27, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, web: https://dataprotection.gov.sk/.
Aktuálna verzia tohto dokumentu sa nachádza aj na administratívnom oddelení Prevádzkovateľa.