OBSAH

I.  Základné údaje

II. Všeobecné ustanovenia

III.  Predmet zmluvy

IV. Objednávka

V. Storno objednávky

VI. Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany spotrebiteľa

VII.  Dodacie podmienky

VIII. Spôsoby dodania tovaru

IX. Cena a platobné podmienky

X.  Reklamácie

XI. Ochrana osobných údajov

XII.  Záverečné ustanovenia

I. ZÁKLADNÉ ÚDAJE 

Predávajúci :

LEMI BB s.r.o., Zvolenská cesta 23, 974 01 Banská Bystrica

IČO: 45724148, zapísaná v obch. registri OS Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 18908/S

DIČ: 2023103181, IČ DPH SK 2023103181 (predávajúci je platcom DPH)

Kontaktné údaje: 

Tel.:      048 415 7626
Mobil:  +421 905 206 405,  +421 917 387 035
E-mail: lemi@lemi.sk

Číslo účtu pre bezhotovostné platby :

Orgán dozoru :

Slovenská obchodná inšpekcia
Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj
Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

II. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku.

1.   Zmluvou uzavretou na diaľku je zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a kupujúceho, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu.

2.   Všeobecné obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy uzavretej na diaľku a môžu byť zmenené iba s výslovným súhlasom oboch zmluvných strán. Kupujúci odoslaním objednávky akceptuje Všeobecné obchodné podmienky.

3.   Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy s predávajúcim nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. 

4.  Predávajúci dodá tovar na základe elektronickej objednávky a špecifikácie kupujúceho (objednávky doručenej prostredníctvom elektronickej pošty) na formulári, ktorý je k dispozícii pri prvej registrácii kupujúceho v internetovom obchode na webovom sídle predávajúceho

5.    Zodpovednosť za vady predanej veci

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

  Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

  Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

  Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

III. PREDMET ZMLUVY

1.       Predmetom zmluvy sú len položky tovaru výslovne uvedené v objednávke. Hlavné vlastnosti tovaru ako váhy, rozmery, kapacita, výkony, prípadne iné údaje, ako aj cena tovaru vrátane dane z pridanej hodnoty sú uvedené pri jednotlivých tovarových položkách internetového obchodu na webovom sídle predávajúceho.

2.       Predávajúci sa zaväzuje, že bude kupujúcim dodávať :

·               – tovar bez vád v súlade so špecifikáciou alebo s vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru,

                – tovar vyhovujúci normám, predpisom a nariadeniam platným na území Slovenskej republiky,

·               – tovar vybavený slovenskými návodmi k obsluhe, záručnými listami a zoznamami pozáručných opravovní,           ak je to pre daný druh tovaru obvyklé.

IV. OBJEDNÁVKA

1.   Objednávať a nakupovať tovar prostredníctvom internetového obchodu môžu len registrovaní zákazníci. Kupujúci, ktorý sa chce zaregistrovať, je povinný vyplniť registračný formulár.

2.   Po vykonaní registrácie kupujúci môže objednávku uskutočniť osobne, e-mailom alebo prostredníctvom internetového obchodu. Pri nakupovaní prostredníctvom internetového obchodu je potrebné tovar najskôr vložiť do nákupného košíka. S tovarom v nákupnom košíku môže kupujúci ľubovoľne manipulovať až do odoslania objednávky.

3.  Kúpna zmluva na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky. Za záväzné sa považuje potvrdenie telefonické, prípadne e-mailové, a to také, ktoré je realizované po predchádzajúcom odoslaní elektronickej objednávky (potvrdenie o prijatí objednávky do systému nie je považované za záväzné). Kontakt nutný k potvrdeniu objednávky vykonáva spravidla predávajúci po overení dostupnosti a termínu dodania požadovaného tovaru. Predávajúcim potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia. Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho množstvo), cena za tovar a prepravu, spôsob a termín doručenia.

V. STORNO OBJEDNÁVKY

1.    Storno objednávky zo strany kupujúceho – kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením. Po záväznom potvrdení objednávky má kupujúci právo stornovať objednávku iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru “na objednávku”, ktorý bolo nutné na želanie kupujúceho zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Storno poplatok môže byť do výšky až 50% z celkovej ceny tovaru.

2.   Storno objednávky zo strany predávajúceho – predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch :

o   objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný kupujúci, kupujúci neodpovedá na e-maily atď.),

o    tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru.

o   ak predávajúci v ponuke tovaru uvedie omylom (napríklad v dôsledku chyby systému alebo chybou v písaní) cenu tovaru, ktorá je zjavne a objektívne neprimerane nízka oproti cene, za ktorú sa rovnaký tovar v danom čase obvykle predáva, pričom kupujúcemu musela byť skutočnosť, že uvádzaná cena tovaru je neprimerane nízka, objektívne zrejmá (za neprimerane nízku cenu sa považuje cena tovaru, ktorá zjavne nedosahuje ani minimálne ekonomicky oprávnené náklady potrebné na kúpu rovnakého tovaru v danom čase).

   V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu tato čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote pätnástich kalendárnych dní.

3.  Storno objednávky v dôsledku uplynutia času – objednávka, ktorá nebude záväzne potvrdená do pätnástich dní od jej odoslania kupujúcim, sa považuje za neplatnú.

VI. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, má v súlade s ustanovením § 7 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov právo odstúpiť od zmluvy, a to v zmysle ďalej uvedeného poučenia.

POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 

A. Právo na odstúpenie od zmluvy 

1.    Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.
Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar.

2.   Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom) na adrese

    LEMI BB,  s.r.o., 

    Zvolenská cesta 26, 974 01 Banská Bystrica,

    telefón: 048/415 76 26,  +421 905 206 405 

    email: lemi@lemi.sk

3.    Na odstúpenie od zmluvy, môžete zaslať akékoľvek jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy aj elektronicky prostredníctvom našej internetovej stránky www.lemi.sk Ak využijete túto možnosť, prijatie odstúpenia od zmluvy Vám bezodkladne potvrdíme na trvanlivom nosiči (napríklad e-mailom).

4.    Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.


B. Dôsledky odstúpenia od zmluvy 

1.    Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

2.    Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

3.    Zašlite nám tovar späť alebo ho prineste na našu adresu najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

4.    Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.

5.  Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. 

C. Nemožnosť odstúpenia od zmluvy 

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je :

·        – predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

·         – predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

·      – predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní tovaru porušený,

·     – predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom.  

VII. DODACIE PODMIENKY

1. Dodávky objednaného tovaru budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne, zvyčajne do troch pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky, vo výnimočných prípadoch môže byť dodacia lehota dlhšia, po dohovore s kupujúcim.

2.  Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie objednaného tovaru na uvedené miesto. Súčasťou dodávky nie je inštalácia predmetu plnenia. Dopravu na adresu určenia zaisťuje predávajúci jedným zo spôsobov uvedených v článku VIII. Všeobecných obchodných podmienok. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad, návod na používanie výrobku a záručný list.

3.  V prípade neosobného odberu tovaru (kuriérska služba, špedičná služba, pošta, atď.) nie je v záručnom liste vyplnený dátum predaja, nakoľko nie je zrejmé, že kupujúci prevezme tovar. Pokiaľ je tovar v poriadku doručený, kupujúci vyplní dátum predaja zodpovedajúci predajnému dokladu. V prípade rozporu medzi dátumom na záručnom liste a dátumom na predajnom doklade nebude prípadná reklamácia uznaná.

4.   Rozvoz tovaru zaisťuje predávajúci po celom území Slovenskej republiky. Náklady na prepravu tovaru hradí kupujúci. Náklady na dopravu tovaru predávajúci rozlišuje podľa zvoleného spôsobu dodania tovaru. Konkrétny spôsob dodania si kupujúci zvolí pri objednaní tovaru.

VIII. SPÔSOBY DODANIA TOVARU

Dodanie tovaru je možné nasledujúcimi spôsobmi (uvedené vrátane ceny za dodanie tovaru, resp. jeho prepravu):

Osobný odber v prevádzke predávajúceho

– zaslanie na dobierku kuriérskou službou. Cena je kalkulovaná za 1 balík (3,50 € s DPH). 

Pri objednávke tovaru nad 240,00 € s DPH je dopravné a balné zdarma.     odsúhlasiť

Cena dodania tovaru je platná v rámci územia Slovenskej republiky. Pri zasielaní tovaru do zahraničia sa prepravné náklady kalkulujú individuálne.

IX. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

1.    Ceny tovaru uvedené na webovom sídle predávajúceho sú platné v okamihu objednania tovaru. Ceny uvedené v tlačenom cenníku predávajúceho sú platné do vydania nového cenníku. Predávajúci si vyhradzuje právo tlačových chýb a zmeny cien, a to v prípade zmeny peňažných kurzov, výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok u výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru.

2.   Kúpna cena bude považovaná za zaplatenú pripísaním celej kúpnej ceny na účet predávajúceho alebo uhradením v hotovosti v pokladni predávajúceho.

3.   V prípade nedodržania akejkoľvek platobnej lehoty je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

4.    Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k tovaru až do úplného zaplatenia kúpnej ceny.

5.   Faktúra vystavená na základe kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim je súčasne daňovým dokladom.

6.    Prevzatie tovaru kupujúcim je zásadne možné až po jeho úplnom zaplatení, pokiaľ nie je dohodnuté niečo iné.

7.    K cene tovaru je pripočítaná cena prepravy tovaru.

X. REKLAMÁCIE

1.  Kupujúci je povinný prehliadnuť tovar bezprostredne po jeho prevzatí. Ak je zistené mechanické poškodenie obalu výrobku, je kupujúci povinný skontrolovať stav tovaru a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca, nakoľko všetok tovar je poistený. Na základe vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavretí škodnej udalosti s dopravcom poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový výrobok.

2.  Reklamácie mechanického poškodenia výrobku, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je nutné uplatniť okamžite po prevzatí zásielky. Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia výrobku už nie je možné uznať. Pred prvým použitím je kupujúci povinný preštudovať si záručné podmienky vrátane návodu na obsluhu a následne sa týmito informáciami dôsledne riadiť.

3.    Kupujúci je povinný pri prevzatí výrobku (osobnom aj neosobnom) skontrolovať kompletnosť balenia. Pri doručení prepravnou službou musí kupujúci spísať reklamačný protokol na mieste o nekompletnosti balenia. Pri osobnom odbere je kupujúci povinný skontrolovať si obsah balenia okamžite, dodatočné reklamácie nebudú akceptované.

4.   Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa ani reklamovať.

5.   Záručná doba všetkým osobám, používajúcim výrobok pre účel podnikania alebo obchodu s daným výrobkom, nie je stanovená Občianskym zákonníkom a stanovuje ju konkrétny dovozca či výrobca. Záručná doba uvedená na webovom sídle predávajúceho je určená výhradne pre spotrebiteľov, nie pre podnikateľov, ktorí tovar kupujú v rámci svojej podnikateľskej činnosti.

6.  V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou, t. j. ak tovar nemá vlastnosti zodpovedajúce účelu, na ktorý sa tovar používa (tzv. rozpor s kúpnou zmluvou), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadaviek kupujúceho, buď výmenou tovaru, alebo jeho opravou. Ak taký postup nie je možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny tovaru alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím tovaru o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. V prípade rozporu tovaru so zmluvou má kupujúci nárok na zjednanie nápravy a to :

–  bezplatným uvedením spotrebného tovaru do stavu zodpovedajúceho zmluve prostredníctvom opravy,

–  primeraným znížením kúpnej ceny,

–  náhradným dodaním tovaru,

–  odstúpením od zmluvy.

7.    Najskôr môže kupujúci požadovať od predávajúceho bezplatnú opravu alebo bezplatné náhradné dodanie spotrebného tovaru. Kupujúci má právo na výmenu tovaru len vtedy, ak to nie je vzhľadom k povahe a závažnosti vady neprimerané. O tom, či je výmena tovaru primeraná povahe a závažnosti vady, rozhodne autorizované servisné stredisko a to formou písomného posúdenia tejto vady.

8.   Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec zakúpená. Avšak ak existuje iný podnikateľ určený k oprave (autorizované stredisko), ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšie, uplatní kupujúci právo na opravu u podnikateľa určeného k prevedeniu záručnej opravy. V prípade, že nie je možné zaistiť opravu týmto spôsobom, zaistí opravu predávajúci.

9.   Pokiaľ je na vykonanie opravy určená iná osoba (napr. autorizovaný servis), je predávajúci povinný prijať reklamáciu. Predávajúci je povinný prijať reklamáciu, ale potom ju postúpi autorizovanému stredisku. Predávajúci rozhodne o reklamácií ihneď, v zložitých prípadoch na základe vyjadrenia autorizovaného servisu. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady.

10. Pri uplatňovaní reklamácie je potrebné, aby kupujúci zaslal predávajúcemu e-mail s uvedením typu výrobku, jeho výrobné číslo, číslo predajného dokladu a popis závady. Následne predávajúci bez zbytočného odkladu zašle kupujúcemu informácie o ďalšom postupe (adresa najbližšieho autorizovaného servisného strediska, prípadne iný doporučený postup). Kupujúci je povinný zaslať tovar na určenú adresu spolu s popisom závady, záručným listom a dokladom o kúpe.

XI. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1.    Údaje zadané pri registrácii kupujúceho sú v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov chránené a budú použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim.

2.   Predávajúci sa zaväzuje získané osobné údaje, ktoré sú chránené v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, neposkytnúť tretím osobám.

3.  Svojou registráciou na webovom sídle predávajúceho kupujúci automaticky súhlasí, že môže byť informovaný o novinkách v internetovom obchode predávajúceho e-mailom alebo telefonicky. Ak si naďalej kupujúci nebude želať tieto informácie, má možnosť kedykoľvek ich zasielanie ukončiť oznámením doručeným predávajúcemu.

XII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tieto všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na webovom sídle predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky, ak nie je medzi zmluvnými stranami písomne dohodnuté niečo iné. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia všeobecných obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky.

Platné od 1.12.2015